Vadim Novikov

Vadim Novikov

Antitrust expert
Opinions